ประชุมคณะอนุกรรมการพิจาณณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2561

             

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจาณณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2561เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานและนายมาโนช แสงประเสริฐ แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา อนุกรรมการฝ่ายรัฐบาลและเลขานุการพร้อมด้วยอนุกรรมการฝ่ายรัฐบาล อนุกรรมการฝ่ายนายจ้าง และอนุกรรมการฝ่ายลูกจ้าง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2561