โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต”

                                                       โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

“เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต”

วันที่ 14 กันยายน 2561 นายมาโนช แสงประเสริฐ ได้มอบหมายให้นางมาริสา บุญชูช่วย นักวิชการแรงงานชำนาญการและนางสาวรินดาทิพย์ ศิริฉัตรตานนท์ นักวิชาการแรงงาน ไปบรรยายภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและแจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับการฝึกการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ตามโครงโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ“เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” โดยมีผู้เข้าร่วมฝึก จำนวน 22 คน ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา