ขั้นตอนการดำเนินการตรวจสัญชาติคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนม่า,กัมพูชา,ลาว)