นโยบาย

 นโยบายสำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 

  พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้

  จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน

  เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ