อำนาจหน้าที่

 

 

 อำนาจหน้าที่   

1. ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน รวมทั้งประสาน สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทุก 

ภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดให้เป็นรูปธรรมและบบรลุผล 

2. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน และเสนอข้อกำหนดข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์แผนงงาน และ

แนวทางการทำงานด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด

3. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด 

4. เป็นศูนย์รวม (Focal  point) สารสนเทศและองค์ความรู้ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด 

5. อำนวยการบริหารและดำเนินการจัดบริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 

6. ดำเนินงานด้านแรงงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่จังหวัด         

มอบหมาย   

7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนารายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ   

8. ดำเนินการเกี่ยวกับงานอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย 

9. ประสานและบูรณาการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  

ด้านแรงงาน
10. ประสาน ขับเคลื่อนและบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวในการดูแล คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ