สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ข่าวประชาสัมพันธ์

Infographics

 

กิจกรรมฝึกอาชีพแรงงานนอกระบบของผู้สูงอายุ

แรงงานฝึกอาชีพผู้ว่างงานMSS

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาส 2/2562

(เมษายน - มิถุนายน)

คลิก...ตอบแบบสอบถามรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาส 2 ปี 2562